Back
SornchaiTheDev
some image

Name

Doctor Assistant

About

โปรเจคนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากโครงการรับยาใกล้บ้าน ร้านยาใกล้ใจ ของทางโรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต ที่ให้ผู้ป่วยบัตรทองสามารถรับยาได้จากร้านยาใกล้บ้านได้ โดยไม่ต้องรอคิว และไม่ต้องพบผู้คนแออัดภายในโรงพยาบาล

Features

 • ผู้ป่วย
  • รายการยาของผู้ป่วย วิธีการรับประทานและรายละเอียดของตัวยา
  • เมนูแผนที่เพื่อหาร้านยาใกล้เคียง
  • เมนูแจ้งเตือนเมื่อถึงวันที่หมอนัดหมาย
 • โรงพยาบาล
  • ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่
  • ประวัติผู้ป่วย
  • ข้อมูลยาทั้งหมด
 • คลินิค
  • ตรวจสุขภาพของผู้ป่วย
  • จ่ายยาให้แก่ผู้ป่วย
  • นัดหมายในครั้งถัดไป

Screenshots

Made with 🤩 for everyone