Back
SornchaiTheDev
some image

Name

Phuket Instant Print

About

เนื่องจากคุณพ่อของผมเป็นช่างภาพแล้วเจอปัญหาลูกค้าภายในงานอยากได้ภาพถ่ายขณะนั้นเลย แต่ไม่สามารถทำได้เพราะรูปที่ถ่ายเป็นไฟล์และต้องปริ้นท์ในภายหลัง ผมจึงเขียนโปรแกรมนี้ขึ้นเพื่อจะทำให้สามารถถ่ายภาพ แล้วปริ้นท์ออกมาให้กับลูกค้าในงานได้ภายในไม่กี่นาที

Features

  • เลือกรูปที่ต้องการปริ้นท์ตามเวลาที่เข้ามาถ่าย เมื่อเลือกรูปได้แล้วกดปริ้นท์ ระบบจะปริ้นท์รูปให้ทันที
  • สามารถใส่ลายน้ำในงานนั้นๆได้
  • สามารถจำกัดจำนวนโควต้าปริ้นท์ภายในงานได้

Screenshots

Made with 🤩 for everyone